35. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wydanych decyzji środowiskowych

 

Wniosek

 

Na podstawie artykułu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16) ] wnoszę o udzielenie informacji o środowisku wymienionych w załączonym piśmie podpisanym drogą elektroniczną przez uprawnioną osobę.

 

Odpowiedź

 

W załączeniu przesyłam tabelę dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i warunkach zabudowy na budowę elektrowni fotowoltaicznych.

Pod linkiem http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/1016-uchwala-nr-xxii-133-2021-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-hanna znajduje się obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hanna (wraz z uchwałą), w którym uwzględniono rozmieszczenie elektrowni fotowoltaicznych.

Jednocześnie informuję, że Gmina Hanna nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie gminy Hanna nie ma wyznaczonych terenów pod lokalizację masztów służących do pomiaru wiatru.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28, grudzień 2022 07:38 Marek Baj