31. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych

Wniosek i odpowiedź:

 

Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej – odpowiedź wyróżniono kolorem czerwonym.

 

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) 

 

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  

Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail, pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 

 

Preambuła Wniosku/Petycji*:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782)  wprowadziła istotne zmiany w ustawie  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.)  - stopniowo nakładając  na samorządy obowiązek tworzenia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych (wyszukiwania, przeglądania i pobierania).

 

Tymczasem kiedy pytaliśmy kilka lat temu o stan faktyczny w Gminach - związany ze stopniem zaawansowania prac nad udostępnieniem wzmiankowanych danych przestrzennych za pomocą usług sieciowych - okazało się, że jak zwykle w Gminach - jest bardzo duże spektrum i rozbieżności w zaawansowaniu prac. 

Począwszy od Gmin, które w stopniu bardzo zaawansowanym uruchomiły usługi sieciowe, spełniając nawet a priori przepisy ustawowe  - skończywszy na gminach, które w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej - udzielały informacji (jak wynika przynajmniej z kontentu odpowiedzi) świadczących o całkowitej nieznajomości tematu i podstawowych zagadnień z tym związanych - sic ! a co za tym idzie o zerowym stopniu zaawansowania prac nad tym zagadnieniem. 

 

Dlatego biorąc pod uwagę powyższe, oraz uzasadniony społecznie - interes pro publico bono, wnosimy: 

 

Osnowa Wniosku: 

  • 1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie  stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS, którego wymaga Ustawodawca zgodnie z przyjętym vacatio legis  ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846)  w związku z przepisami Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

 

Dane przestrzenne APP dostępne są na stronie https://hanna.e-mapa.net/wykazplanow/

 

Dla ułatwienia sporządzenia klarownej odpowiedzi - porównywalnej  w skali makro  - wnioskodawca proponuje, aby rzeczony stan zaawansowania żądany powyższym wnioskiem  - Urzędnicy - w stosownej odpowiedzi - oszacowali w skali od 0 do 100%.

 

Przy czym oczywiście 100% to zapewnienie bezpośredniego dostępu - na dzień złożenia przedmiotowego wniosku - do danych przestrzennych APP i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego. 

 

 

Nie ulega wątpliwości, że Gminy  zapewniając bezpośredni dostęp do danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego będą optymalizować lokalny proces inwestycyjny, co przyczyni się do  ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności - scilicet zaspokoją art. 241 KPA, na który tak często powołujemy się w związku z naszymi wnioskami. 

 

Wszystko oczywiście ma być wykonane - jak zwykle za pieniądze Podatników -  zatem tym większy niepokój o to czy nasze pieniądze zostaną w tym przypadku racjonalnie wydatkowane - a końcowym efektem będzie to, że do danych przestrzennych zostanie zapewniony bezpośredni dostęp online, co umożliwi ich analizowanie i przetwarzanie w zestawieniu z danymi z obszaru całej Polski i UE. 

 

Przez długi czas o dane tego typu  trzeba było wnioskować, co znacznie wydłużało proces inwestycyjny. Obecnie osoby fizyczne i podmioty, które wykonują rekonesans - badając tereny, przygotowując plany inwestycyjne i  pozyskując tereny pod zabudowę - zgodnie z intencjami ustawodawcy, rzeczone dane będą  mogły pobierać i analizować online.

 

Tyle de iure (…) , ale jak to na ogół bywa - w empirii zwykle w Gminach - napotyka się na wiele trudności - o czym świadczy np. bogata judykatura dot. zapewnienia bezpośredniego dostępu przez Gminy do danych przestrzennych tworzonych dla aktów planowania przestrzennego (…) etc.

Czytając wyroki, aż trudno nadziwić się bezczynności, jaką prezentują urzędnicy w tym obszarze zadań powierzonych im przez Ustawodawcę i Podatników. 

 

Zatem prawa Podatników zagwarantowane ww. aktami prawa oraz określone i uszczegółowione dodatkowo w Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214) oraz w  Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641, ze zm.) - są często martwe. 

 

A priori zastrzegamy sobie możliwość opublikowania wybranych odpowiedzi na na naszych portalach i jak zwykle wnosimy o pełną publikację poniższej petycji. 

 

Dodatkowo

  • 1.2) Na mocy wzmiankowanych powyżej przepisów, art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1  Ustawy o dost. do inf. publ. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) wnosimy o podanie danych kontaktowych urzędnika, który w ramach powierzonych mu kompetencji i zadań odpowiedzialny jest w Urzędzie za wyżej sygnalizowany obszar zadań publicznych.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, tel. 833798023, e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Notabene: 

Na rynku funkcjonuje duża ilość podmiotów świadczących usługi audytorskie w tej mierze - inter alia - znana wnioskodawcy - Firma GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka, można w tych podmiotach uzyskać krótki bezpłatny konsulting dotyczący wymogów prawnych w zakresie udostępniania map interaktywnych przez Urzędy.

 

W ostatnim czasie Wnioskodawca był quasi współuczestnikiem postępowania w przedmiotowej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie - gdzie WSA uwzględnił skargę - w zakresie naruszenia praw materialnych w indywidualnej sprawie przeciw Gminie Zator. 

 

Oczekujemy obecnie na uzasadnienie Sądu w tej mierze - ale pod sygnaturą akt II SAB/Kr 198/22 można już potwierdzić informację o uwzględnieniu skargi na bezczynność i powinna już być wzmiankowana w informatycznych systemach i piśmiennictwie. Jesteśmy przekonani, że zweryfikowanie - scilicet potwierdzenie lub polemika z podawanymi przez nas informacjami nie powinna nastręczać większych trudności. 

Jeśli w odnośnym uzasadnieniu Sądu nasze interpretacje się potwierdzą - problem będzie miał szeroki zakres oddziaływania. 

 

Nieudostępnianie map - Podatnikom, inwestorom i osobom zajmującym się ex professo - sprawami związanymi z planowaniem przestrzennym w sposób wymagany przez przepisy prawa i Ustawodawcę - naraża (w naszym mniemaniu) Skarb Państwa - scilicet Podatników - na bezsensowne koszty generowane przez Gminy, etc.

 

Zdaniem wnioskodawcy - warto zatem - aby Kierownik Jednostki - wykonał  rekonesans w Urzędzie z zatrudnionym w Urzędzie prawnikiem (w zakresie interpretacji odnośnych przepisów) lub specjalistą pracującym w Urzędzie w zakresie zagospodarowania przestrzennego 

 

Bezpłatne Informacje (konsulting) w tej mierze można uzyskać w wielu podmiotach komercyjnych na rynku w Pracowniach Urbanistyczno-Architektonicznych itp - np. w ww. Pracowni  pod numerem  tel. 508-655-541 lub 535 692 959 lub 509 959 368 

Wnioskodawca podejrzewa rownież, że w innych ponad 100 podmiotach  świadczących ex katedra tego typu usługi można rownież pozyskać - tego typu usługi/konsultacje.

Interpretacja tych przepisów jest powszechnie znana i omawiana w branży, etc 

 

 

W trybie art. 241 KPA - fakultatywnie - wnosimy o przeprowadzenie tego typu konsultacji pod powyższymi numerami lub  z innymi lokalnymi Podmiotami a także z Adwokatami lub Radcami Prawnymi zatrudnionymi w Urzędach, czy wzmiankowane postanowienie sądu oraz powyższa interpretacja jest adekwatna do stanu faktycznego panującego w Gminie. 

 

Baza danych wzmiankowanych innych Podmiotów konkurujących na rynku - jest ich w naszym mniemaniu ponad 100- jest  dostępna jest w sieci Internet. 

 

Jak zwykle sygnalizujemy, że ewentualną optymalizację należy wykonać uwzględniając zasady uczciwej konkurencji, racjonalnego wydatkowania powierzonych Urzędnikom przez Podatników środków publicznych i w oparciu o zasady maksymalnej oszczędności - sprawdzając protokołem odbioru - czy wykonane usługi są w pełni lege artis, etc 

Niniejsza petycja/wniosek - w żadnym razie nie powinna być powodem faworyzowania lub dyskryminowania jakiegokolwiek podmiotu, który prowadzi działalność w ramach przedmiotowego, wzmiankowanego obszaru. 

 

 

Podmioty znające ten obszar są często zaniepokojone stanem faktycznym zastanym w Urzędach i stosowaniem rozwiązań zakupywanych za pieniądze Podatników, które nie są lege artis. 

Gminy, które działają zgodnie z przepisami prawa powinny mieć udostępnione na portalu URL: www(…).gugik.(…) zgłoszone przez Gminy linki do rzeczonych usług tymczasem gros gmin nie posiada takich wpisów - sic ! można to łatwo zweryfikować wykonując oględziny w tej mierze w sieci Internet. 

 

Wynika to także z odpowiedzi, jakie uzyskujemy - niektóre Gminy określają w odpowiedziach - stan zaawansowania we wdrażaniu rozwiązań wymaganych przez Ustawodawcę na 10% lub 20% - sic!  

 

Zatem w różnych źródłach można sprawdzić stosowane i zakupywane przez Urzędy rozwiązania pod kątem  - niezależnej obiektywnej walidacji - w zakresie zgodności rozwiązań dot. wyżej wzmiankowanych zagadnień z aktualnymi wymogami prawa - de lege lata.

 

 

Zdaniem Wnioskodawcy -  sprawę aktualnych wymogów dot. zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782), a także  w ustawie  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.) najlepiej omówić z Radcą Prawnym lub Prawnikiem zatrudnionym w Urzędzie Gminy lub pracującym dla Urzędu Gminy. Wtedy taka opinia będzie z pewnością miarodajna, etc 

 

Odpowiedzi jakie uzyskaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej na naszą poprzednią akcję w tym obszarze wymogów prawnych - realizowaną 3 lata temu świadczą o dużej nieznajomości tych zagadnień w Urzędach co zdaniem Wnioskującego może skutkować marnotrawstwem publicznych środków (środków Podatników) na rozwiązania i usługi zamawiane przez gminy niespełniające wymogów ustawowych, a co za tym idzie naruszające ewentualne prawa materialne osób chcących skorzystać z usług tego typu udostępnionych online przez urząd. 

   

Komentarz do stanu faktycznego panujących w Gminach zasad jawności i transparentności:

Jak wykazują odpowiedzi uzyskane na nasze uprzednie akcje w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - w których  pytaliśmy o rożne aspekty funkcjonowania Gmin w ramach istniejącego otoczenia prawnego - de lege lata - i racjonalnego wydatkowania środków Podatników - pewna ilość Gmin /Miast - częstokroć nieracjonalnie wydatkuje publiczne pieniądze. 

 

Nasze konkluzje  - powzięte w oparciu o uzyskiwane odpowiedzi - nie muszą być w pełni trafne, ale prawie w każdej akcji optymalizacyjnej prowadzonej w związku z art. 241 KPA -  okazuje  się, że Gminy z „wyśmiewanej” przez media „Polski B” - działając bona fides i skutecznie dbając o uzasadniony interes pro publico bono   - radzą sobie o wiele lepiej niż gminy z terenu „Polski Zachodniej”  

 

 

Takie skuteczne działania oszczędnościowe - mogły zostać i zostały podjęte przez Gminy w Polsce Południowo-Wschodniej - jak mniemamy z wielu powodów, inter alia w związku z tym, że  w ciągu ostatnich 20 lat - wiele zmieniło się w obszarze badanych przez nas obszarów -  szczególnie w warunkach obecnej ostrej konkurencji w ramach obszaru usług związanych z wypełnianiem zadań własnych realizowanych przez gminy i określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

W gminach w Polsce Południowo-Wschodniej - jak mniemany - ze względu na konieczność nadrobienia zaległości z poprzednich dziesięcioleci - czasów ancien regime - poprzedniego systemu -   większą wagę przywiązuje się od pewnego czasu do ulepszania i usprawniania stanu faktycznego związanego z wypełnianiem zadań, a mniejszą wagę do ideologii i zawiłych interpretacji prawnych, które stały się domeną niektórych gmin - szczególnie z terenu Polski Zachodniej. 

 

Powyższe nasze tezy wynikają z analizy odpowiedzi jakie otrzymujemy na nasze zapytania w postaci elektronicznej - składane przez nas w trybie dyspozycji ustawy o dostępie do informacji publicznej - czyli w oparciu o twarde dane - scilicet dokumenty sygnowane przez Wójtów/Burmistrzów i Prezydentów Gmin/Miast, etc 

 

Chcąc działać bona fides -  oraz ze względu na ważką tematykę powyższego wniosku - pozwalamy sobie tym razem na szerszy komentarz niż zwykle, mamy nadzieję że gminy potraktują go jako konstruktywny przyczynek i skromną próbę dodania naszego wkładu do procesu usprawniania administracji publicznej.  

 

A pytamy już o rożne aspekty w okresie prawie 20 lat - zatem posiadamy poparty odpowiedziami ogląd stanu faktycznego - związany w wydatkowaniem środków publicznych w gminach i respektowaniem aktualnych wymogów prawa. 

 

 

Pomimo tego, nieliczne Gminy/Miasta  - szczególnie z terenów „Polski zachodniej” wolą mnożyć uniki i analizy prawne i wchodzić w spory prawne niż rzetelnie odpowiadać na wnioski, analizować odpowiedzi i  skupiać się na optymalizacji i sanacji kosztów publicznych - uznając dobroczynne działanie art. 241 KPA. 

Tymczasem inne Gminy/Miasta - szczególnie w Polsce Południowo-Wschodniej - wręcz wzorcowo dobrze - potrafiły optymalizować  koszty w obszarach, o które pytaliśmy i uzyskać spore oszczędności. 

 

Zachęcamy aby pod tym względem wziąć wzór z gmin z terenu Polski południowo-wschodniej - wdrażać oszczędności  i pomagać mieszkańcom zamiast skupiać się na szukaniu i tworzeniu konstrukcji prawnych by unikać udostępniania informacji publicznej i tym samym - być może ukrywać niewygodne do Urzędników fakty.   

 

Aby zweryfikować ten stan faktyczny - wystarczy zapoznać się z publikowanymi w Internecie przez wnioskodawcę  lub przez Gminy (na stronach WWW i BIP) - odpowiedziami udzielonymi przez Gminy i uzyskanymi przez nas w innych akcjach wnioskowania. 

Co ciekawe  - często przy podobnych warunkach umownych różnice w ponoszonych kosztach przez gminy są ogromne. A przecież de facto są to koszty ponoszone przez podatników.  

W naszym mniemaniu taki stan faktyczny w Gminach powinien skłaniać do refleksji i mobilizować do działania sanacyjnego nie tylko Decydentów ale każdego Obywatela, każdą osobę prawną, każdego biznesmena i kontrahenta urzędu, którym leży na sercu dobro naszego kraju i uzasadniony interes społeczny pro publico bono.  

 

  • 1.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści wniosku  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata). W przypadku wniosku w trybie  ustawy o dostępie  do  informacji publicznej prośba jest fakultatywna gdyż - obowiązek taki istnieje jedynie w przypadku petycji. 

Notabene chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie, jesteśmy przekonani, że Urząd również.  

 

II - Petycja Odrębna 

  • 2) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, powyższą argumentację wnioskujemy o jak najszybsze zaspokojenie wyżej powołanych przepisów oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego, w formie przewidzianej przez Ustawodawcę w stosownych terminach.

 

* Zdaniem wnoszącego - niniejsze pismo należy go procedować dwutorowo - poniższą część w trybie ustawy o petycjach i powyższą część w trybie ustawy o dostępie do inf. publicznej. Dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i ograniczenia procedur biurokratycznych wniosek i petycję przesyłamy en-bloc - w jednym piśmie.  

 

*Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek  i odrębną petycję   - vide -  piśmiennictwo: J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - materiał dostępny w sieci Internet.  

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 

 

  

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA z ewentualnym PÓŹNIEJSZYM trybem ewentualnego zamówienia. 

Nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż ewentualne postępowania będą prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze ewentualnego oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez Decydentów kryteria związane inter alia z zaspokojeniem aktualnego stanu prawnego, bezpieczeństwem oraz racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem środków publicznych. 

 

  

 

  • 2.1) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach  - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

 

Dodatkowe uzasadnienie społecznej wagi pisma i idee fixe: 

Korespondując z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 902) oraz art. 2 ust. 3 in fine Ustawy o Petycjach - zdaniem wnioskodawcy - dane te powinny być ad hoc dostępne w Urzędzie – i ich kompletacja  nie wymaga działań związanych z długotrwałym ich przetwarzaniem oraz  dane te   wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono  a sprawy związane z ułatwieniem procesu inwestycyjnego i zaspokojeniem praw Petentow/Interesantów/Inwestorów to - w mniemaniu wnioskodawcy/petycjodawcy* - wartości wymagające szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego (…) - nawiązując osnowy powyższego wniosku. 

 

  • 3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku/petycji*  w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590) 

 

 

Współwnioskodawca: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

  1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl 

Jawność i transparentność - to narzędzie do walki z korupcją i nadużyciami w Gminach„

 

 

 

Zwyczajowy komentarz do Wniosku:

 Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.

Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 

Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052)   -  w naszym mniemaniu - nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA  - należy w tym przypadku zawsze stosować art. 222 KPA. 

W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  ad exemplum w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych) - lub stosować art. 222KPA 

Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 

W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 

Każdy Podmiot mający styczność z Gminą  - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej i każdy Podmiot bez wyjątku ma obowiązek walczyć o lepszą przyszłość dla Polski. 

Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  pisma - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 

 

Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

 

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

 

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 

 

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  

 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

 

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.”

Jeśli do przedmiotowego wniosku dołączono petycję - należy uznać, że Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu wskazany w stopce 

*Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzynka poczty elektronicznej Adresata ujawniona w BIP i z BIP pozyskana przez wnioskodawcę/petycjodawcę, etc 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

 

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z ewentualnym PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie ewentualne postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną. 

 

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

* - niepotrzebne - pominąć

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28, grudzień 2022 07:27 Marek Baj