Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hanna doc 21.00 KB Administrator
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Hanna doc 21.00 KB Żaneta
Uchwała Nr II/5/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr II/6/06 w sprawie powołania stałych komisji rady gminy doc 23.00 KB Żaneta
Uchwała Nr III/8/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2007 r doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr III/9/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2007 doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr III/10/06 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2007 r doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr III/11/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia, poboru i term doc 25.00 KB Żaneta
Uchwała Nr III/12/06 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Hanna oraz doc 23.00 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/13/07 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna doc 24.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/15/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2007 rok doc 24.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/16/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2007 rok doc 26.00 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok doc 25.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Hanna do podpisania wniosku o przeprowadzenie postępowan doc 22.00 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki doc 21.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie odwołania sekretarza gminy doc 20.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie powołania sekretarza gminy doc 20.50 KB Żaneta
Uchwała Nr V/23/07 w sprawie deklaracji przystąpienia do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie doc 21.50 KB Żaneta
Uchwała Nr V/24/07 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na o doc 48.50 KB Żaneta
Uchwała Nr V/25/07 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym nie doc 27.50 KB Żaneta
Uchwała Nr V/26/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/32/03 Rady Gminy Hanna z dnia 18 marca 2003 r doc 25.00 KB Żaneta
Uchwała Nr VII/30/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których doc 30.00 KB Żaneta
Uchwała Nr VII/31/07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr VII/32/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej katego doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr VIII/33/07 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 doc 26.00 KB Żaneta
Uchwała Nr VIII/34/07 w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Hannie doc 25.50 KB Żaneta
Uchwała Nr VIII/35/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu doc 21.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/37/07 w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Hanna – Sołectw Dołhobrody i Zaświatycze doc 22.00 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/38/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/32/07 Rady Gminy Hanna z dnia 27 kwietnia 2007 r doc 21.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/39/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowni doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/40/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowni doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/41/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w zaszeregowaniu wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Po doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/42/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w zaszeregowaniu wynagrodzeń dla pracowników szkół z terenu gmin doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała w sprawie odwołania sekretarza Nr X/45/07 doc 20.50 KB Żaneta
uchwała Nr XI/56/07 w spr. zarządzenia wyborów Sołtysa Wsi Zaświatycze doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/52/07w spr. pomocy finansowej powiatowi ( droga w Lacku) doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/54/07 w sprawie zaciagnięcia kredytu (230.000 zł) doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/51/07 w spr. udzielenia pomocy finansowej (na dożynki) doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XI/46/07 w spr. stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego L. Hasiuka doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/47/07 w spr. odwołania skarbnika gminy (H. Baj) doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/48/07 w spr. powołania skarbnika (U. Grobelko) doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/49/07 w spr. powołania sekretarza gminy (T. Józefczaka) doc 20.50 KB Żaneta
uchwała Nr XI/50/07 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi wlodawskiemu doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XII/60/07 w spr. uchwalenia Statutu GOPS w Hannie doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XII/59/07 w spr. zaciagnięcia kredytu doc 21.50 KB Żaneta
Statut GOPS w Hannie doc 45.00 KB Żaneta
uchwała Nr XII/61/07 w spr. uchylenia uchwały Nr XI/52/07 doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/62/07 w spr. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Hanna na lata 2007-2010 doc 29.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/63/07 w spr. obniżenia sredniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2008 rok doc 27.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/64/07 w spr. obniżenia sredniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2008 rok doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/65/07 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2008 doc 29.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/68/07 w spr. powiadomienia Sekretarza Gminy Hanna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach doc 29.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/69/07 w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Hanna oraz za doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/70/07 w spr. uchylenia uchwały Nr XIII/66/07 doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/72/07 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieru doc 28.00 KB Żaneta
uchwała Nr XV/75/08 w spr. przystapienia Gminy Hanna do Sytowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" doc 30.00 KB Żaneta
uchwała Nr XV/76/08 w spr. przyjęcia sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2007 r. doc 45.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/77/08 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2008 r. doc 24.50 KB Żaneta
Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2008 rok doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/78/08 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady gmina na 2008 r. doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr XV/79/08 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/81/08 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/82/08 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/83/08 w spr. zamiaru likwidacji szkoły Filialnej w Dańcach doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVI/84/08 w spr. zbycia nieruchomości doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVI/85/08 w spr. uzupełnienia składu komisji rady gminy doc 25.00 KB Żaneta
uchwała Nr XVI/87/08 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/91/08 w spr. przystapienia Gminy Hanna do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "E-powiat włodawski" doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/92/08 w spr. pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/93/08 w spr. pomocy finansowej dla powiatu włodawskiego w zakresie współfinansowania "budowy i przebudowy dróg p doc 23.00 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/94/08 w spr. sposobu dokumentowania pozbywania się odpadów zebranych na terenie nieruchomości doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/95/08 w spr. likwidacji Szkoły Filialnej w Dańcach doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/96/08 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/98/08 w spr. określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Hannie doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/99/08 w spr. uchylenia uchwały Nr XVI/84/08 doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/100/08 w spr. zbycia nieruchomości doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/101/08 w spr. udzielenia pomocy finansowej (na dożynki) doc 23.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/104/08 w spr. uchylenia uchwał Nr XVIII/95/08 i Nr XVIII/96/08 doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/105/08 w spr. likwidacji Szkoły Filialnej w Dańcach doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/106/08 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/108/08 w spr. określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Hannie doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XX/109/08 w spr. ustalenia wysokości opłaty za wode pobieraną z wodociągu gminnego doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XX/110/08 w spr. ustalenia stawki za ścieki komunalne wprowadzane do kanalizacji sanitarnej doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XX/111/08 w spr. nabycia nieruchomości doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XX/112/08 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XX/115/08 w spr. zatwierdzenia projektu realizowanego przez UG Hanna w ramach działania 9.1.1. Europejskiego Funduszu doc 22.50 KB Żaneta
uchwała nr XXI-117 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi lack doc 20.50 KB Żaneta
uchwała nr XXI-119 w spr. zbycia nieruchomości doc 24.50 KB Żaneta
uchwała ne XXI/120 w spr. zbycia nieruchomości doc 23.00 KB Żaneta
uchwała nr XXI/121 w spr. zbycia nieruchomości doc 23.50 KB Żaneta
uchwała nr XXI/122 w spr. wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych doc 22.00 KB Żaneta
uchwała nr XXI/123 w spr. zmian w Statucie GOPS w Hannie doc 30.00 KB Żaneta
uchwała ne XXI/124 w spr. uchwalenia "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina na lata 2008-2013" doc 29.00 KB Żaneta
zał. "Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008-2013" doc 103.00 KB Żaneta
uchwała nr XXI/125 w spr. przystapienia Gminy Hanna do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew doc 23.00 KB Żaneta
uchwała nr XXI/126 w spr. przyjecia Statutu Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXII/127/08 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym doc 81.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXII/128/08 w spr. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego doc 23.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXII/129/08 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXII/131/08 w spr. okreslenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na doc 52.00 KB Żaneta
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Hanna doc 21.00 KB Żaneta
Uchwała Nr II/5/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr II/6/06 w sprawie powołania stałych komisji rady gminy doc 23.00 KB Żaneta
Uchwała Nr III/8/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2007 r doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr III/9/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2007 doc 29.00 KB Żaneta
Uchwała Nr III/10/06 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2007 r doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr III/11/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia, poboru i termi doc 25.00 KB Żaneta
Uchwała Nr III/12/06 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Hanna oraz doc 23.00 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/13/07 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna doc 24.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/15/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2007 rok doc 24.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/16/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2007 rok doc 26.00 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok doc 25.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Hanna do podpisania wniosku o przeprowadzenie postępowani doc 22.00 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki doc 21.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie odwołania sekretarza gminy doc 20.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie powołania sekretarza gminy doc 20.50 KB Żaneta
Uchwała Nr V/23/07 w sprawie deklaracji przystąpienia do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie doc 21.50 KB Żaneta
Uchwała Nr V/24/07 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na doc 48.50 KB Żaneta
Uchwała Nr V/25/07 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym ni doc 27.50 KB Żaneta
Uchwała Nr V/26/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/32/03 Rady Gminy Hanna z dnia 18 marca 2003 r doc 25.00 KB Żaneta
Uchwała Nr VII/30/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których doc 30.00 KB Żaneta
Uchwała Nr VII/31/07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr VII/32/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej katego doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr VIII/33/07 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 doc 26.00 KB Żaneta
Uchwała Nr VIII/34/07 w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Hannie doc 25.50 KB Żaneta
Uchwała Nr VIII/35/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu doc 25.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/37/07 w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Hanna – Sołectw Dołhobrody i Zaświatycze doc 22.00 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/38/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/32/07 Rady Gminy Hanna z dnia 27 kwietnia 2007 r doc 21.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/39/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracown doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/40/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracown doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/41/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w zaszeregowaniu wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka P doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/42/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w zaszeregowaniu wynagrodzeń dla pracowników szkół z terenu gmi doc 22.50 KB Żaneta
Uchwała w sprawie odwołania sekretarza Nr X/45/07 doc 20.50 KB Żaneta
uchwała Nr XI/51/07 w spr. udzielenia pomocy finansowej (na dożynki) doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XI/54/07 w sprawie zaciagnięcia kredytu (230.000 zł) doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/52/07w spr. pomocy finansowej powiatowi ( droga w Lacku) doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XI/56/07 w spr. zarządzenia wyborów Sołtysa Wsi Zaświatycze doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/46/07 w spr. stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego L. Hasiuka doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/47/07 w spr. odwołania skarbnika gminy (H. Baj) doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/48/07 w spr. powołania skarbnika (U. Grobelko) doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/49/07 w spr. powołania sekretarza gminy (T. Józefczaka) doc 20.50 KB Żaneta
uchwała Nr XI/50/07 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi wlodawskiemu doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XII/60/07 w spr. uchwalenia Statutu GOPS w Hannie doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XII/61/07 w spr. uchylenia uchwały Nr XI/52/07 doc 21.50 KB Żaneta
Statut GOPS w Hannie doc 45.00 KB Żaneta
uchwała Nr XII/59/07 w spr. zaciagnięcia kredytu doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/68/07 w spr. powiadomienia Sekretarza Gminy Hanna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach doc 29.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/65/07 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2008 doc 29.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/64/07 w spr. obniżenia sredniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2008 rok doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/63/07 w spr. obniżenia sredniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2008 rok doc 27.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/62/07 w spr. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Hanna na lata 2007-2010 doc 29.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/72/07 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nier doc 28.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/70/07 w spr. uchylenia uchwały Nr XIII/66/07 doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/69/07 w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Hanna oraz za doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XV/83/08 w spr. zamiaru likwidacji szkoły Filialnej w Dańcach doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/82/08 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/81/08 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/79/08 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/78/08 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady gmina na 2008 r. doc 26.00 KB Żaneta
Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2008 rok doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/77/08 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2008 r. doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/76/08 w spr. przyjęcia sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2007 r. doc 45.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/75/08 w spr. przystapienia Gminy Hanna do Sytowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" doc 30.00 KB Żaneta
uchwała Nr XVI/87/08 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVI/85/08 w spr. uzupełnienia składu komisji rady gminy doc 25.00 KB Żaneta
uchwała Nr XVI/84/08 w spr. zbycia nieruchomości doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/94/08 w spr. sposobu dokumentowania pozbywania się odpadów zebranych na terenie nieruchomości doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/93/08 w spr. pomocy finansowej dla powiatu włodawskiego w zakresie współfinansowania "budowy i przebudowy dróg doc 23.00 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/92/08 w spr. pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/91/08 w spr. przystapienia Gminy Hanna do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "E-powiat włodawski" doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/101/08 w spr. udzielenia pomocy finansowej (na dożynki) doc 23.00 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/100/08 w spr. zbycia nieruchomości doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/99/08 w spr. uchylenia uchwały Nr XVI/84/08 doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/98/08 w spr. określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Hannie doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/96/08 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/95/08 w spr. likwidacji Szkoły Filialnej w Dańcach doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/108/08 w spr. określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Hannie doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/106/08 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Holeszowie doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/105/08 w spr. likwidacji Szkoły Filialnej w Dańcach doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/104/08 w spr. uchylenia uchwał Nr XVIII/95/08 i Nr XVIII/96/08 doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XX/109/08 w spr. ustalenia wysokości opłaty za wode pobieraną z wodociągu gminnego doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XX/110/08 w spr. ustalenia stawki za ścieki komunalne wprowadzane do kanalizacji sanitarnej doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XX/111/08 w spr. nabycia nieruchomości doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XX/112/08 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XX/115/08 w spr. zatwierdzenia projektu realizowanego przez UG Hanna w ramach działania 9.1.1. Europejskiego Fundusz doc 22.50 KB Żaneta
uchwała nr XXI-117 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi lack doc 20.50 KB Żaneta
uchwała nr XXI-119 w spr. zbycia nieruchomości doc 24.50 KB Żaneta
uchwała ne XXI/120 w spr. zbycia nieruchomości doc 23.00 KB Żaneta
uchwała nr XXI/121 w spr. zbycia nieruchomości doc 23.50 KB Żaneta
uchwała nr XXI/122 w spr. wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych doc 22.00 KB Żaneta
uchwała nr XXI/123 w spr. zmian w Statucie GOPS w Hannie doc 30.00 KB Żaneta
uchwała ne XXI/124 w spr. uchwalenia "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina na lata 2008-2013" doc 29.00 KB Żaneta
zał. "Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008-2013" doc 103.00 KB Żaneta
uchwała nr XXI/125 w spr. przystapienia Gminy Hanna do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew doc 23.00 KB Żaneta
uchwała nr XXI/126 w spr. przyjecia Statutu Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXII/127/08 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym doc 81.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXII/128/08 w spr. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego doc 23.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXII/129/08 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXII/131/08 w spr. okreslenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego n doc 52.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/133 w spr. zmiany granic jednostek pomocniczych doc 27.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/134/08 w spr. partnerskiego projektu Powiatu Włodawskiego i Gminy Hanna obejmujacego budowę i przebudowę dróg p doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/135/08 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu włodawskiego doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/136/08 zmieniajaca uchwałę Nr IV/13/07 doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/137/08 w spr. utworzenia punktu przedszkolnego doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/138/08 w spr. uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest doc 21.50 KB Żaneta
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Hanna doc 482.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/140/08 w spr. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2009 r. doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/141/08 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedazy drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2009 r. doc 23.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/142/08 w spr. okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. doc 29.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/143/08 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. doc 107.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/144/08 w spr. uchylenia uchwał Nr XXI/122/08 , Nr XXI/123/08 i Nr XXII/128/08 doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVI/146/08 w spr. przystąpienia do Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" doc 27.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVI/147/08 w spr. przystapienia Gminy Hanna do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Wirtualne Powiaty. Etap III. doc 28.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVI/148/08 w spr. określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVI/149/08 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok doc 22.00 KB Żaneta
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r doc 56.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVI/150/08 w spr. nabycia nieruchomości doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVII/154/09 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na 2009 r. doc 22.00 KB Żaneta
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 r. doc 71.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVII/155/09 w spr. okreslenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasilki okresowe doc 46.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVII/157/09 w spr. uchwalenia zmian w Statucie GOPS Hanna doc 31.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVII/158/09 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2009 r. doc 20.50 KB Żaneta
Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2009 r. doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVII/159/09 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2009 r doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVII/160/09 w spr. przyjęcia sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy hanna za 2008 rok doc 43.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVII/161/09 w spr. przyjęcia Statutu punktu przedszkolnego doc 21.50 KB Żaneta
Statut Punktu Przedszkolnego doc 79.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVII/162/09 w spr. uchylenia uchwały Nr XV/81/08 doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVII/163/09 zmieniajaca uchwałę Nr XXII/131/08 doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVII/164/09 w spr. przyznania Wójtowi Gminy Hanna dodatkowego wynagrodzenia za 2008 rok doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVIII/165/09 w spr. regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom doc 26.50 KB Żaneta
Regulamin określajacy wysokość stawek i szczgółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, za wysługe lat, funkcyjnego, za doc 73.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVIII/166/09 w spr. regulaminu przyznawania nagród nauczycielom doc 22.50 KB Żaneta
Regulamin określajacy kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Hanna doc 60.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVIII/167/09 w spr. zatwierdzenia planów odnowy miejscowości doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVIII/168/09 w spr. nabycia nieruchomości doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVIII/169/09 w spr. przyjęcia zmian do Statutu Miedzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVIII/171/09 w spr. uchylenia uchwały Nr XXVII/157/09 Rady Gminy Hanna z dnia 28 stycznia 2009 r doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIX/172/09 w spr. udzielenia poręczenia pożyczki dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIX/174/09 w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXIX/175/09 w spr. zatwierdzenia projektu pt.: "Gospodyni w nowej roli" złożonego na konkurs nr 1/POKL/6.3/2008 w ra doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXIX/176/09 w spr. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXX/177/09 w spr. wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXX/178/09 w spr. przystapienia w 2010 r. do realizacji projektu "Modernizacja budynku dawnej Organistówki" doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXX/179/09 zmieniajaca uchwałę Nr XXIX/172//09 doc 27.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXX/180/09 w spr. przystapienia do Związku Partnerskiego JST woj. lubelskiego w zakresie zmiany sposobu oświetlenia doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXX/181/09 w spr. przystapienia w 2010 r. do realizacji projektu "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarne doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXI/183/09 w spr. zaciągnięcia kredytu doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXI/185/09 w spr. zatwierdzxenia Planu Odnowy Miejscowości Dołhobrody doc 22.00 KB Żaneta
Plan Odnowy Miejscowości Dołhobrody doc 3.14 MB Żaneta
uchwała Nr XXXII/186/09 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXII/188/09 w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXII/189/09 w spr. zbycia nieruchomości doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXII/190/09 w spr. przystapienia w 2010 r. do realizacji projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 1041L" doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXII/191/09 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi w zakresie scalania gruntów wsi Lack, Zaświatycze, Holesz doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/192/09 w spr. zmiany uchwały Nr XI/55/07 "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy hanna na la doc 37.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/193/09 w spr. "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na doc 24.50 KB Żaneta
Regulamin..... doc 64.00 KB Żaneta
wniosek rtf 76.71 KB Żaneta
wydatki kwalifikowane doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/194/09 w sprawie zbycia nieruchomości doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/195/09 w spr. zamiany działek doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/196/09 w spr. udzielenia dotacji dla OSP w Zaświatyczach doc 21.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/197/09 zmieniajaca uchwałę Nr XXXII/191/09 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakre doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIV/199/09 w spr. okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie gminy Hanna na 20 doc 29.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIV/200/09 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r doc 96.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIV/201/09 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi Holeszów doc 21.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXV/203/09 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2010 rok doc 21.50 KB Żaneta
Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2010 r. doc 56.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXV/204/09 w spr. zbycia nieruchomości doc 54.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXV/206/09 w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkoł doc 23.50 KB Żaneta
załącznik do uchwały Nr XXXV/206/09 doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXV/207/09 w spr. rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Kaźmieruka na działalność Wójta Gminy Hanna doc 21.50 KB Żaneta
załącznik do uchwały Nr XXXV/207/09 doc 31.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXV/208/09 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok doc 104.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXV/209/09 w spr. ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji i przewodniczącym jednostek pomocniczych doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXVI/211/10 w spr. określenia trybu i zakresu kontroli udzielonych z budżetu gminy Hanna dotacji dla szkół doc 33.50 KB Żaneta
uchwała nr XXXVI/212/10 w spr. zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt doc 30.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXVI/213/10 w spr. przyjecia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy hanna za 20009 r. doc 42.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXVI/214/10 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2010 r doc 20.50 KB Żaneta
Plan pracy Rady Gminy na 2010 r doc 26.50 KB Żaneta
uchwała nr XXXVI/215/10 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na 2010 r. doc 22.50 KB Żaneta
plan pracy komisji budżetowej na 2010 r. doc 23.50 KB Żaneta
plan pracy komisji oświaty na 2010 r. doc 24.50 KB Żaneta
plan pracy komisji rewizyjnej na 2010 r. doc 25.50 KB Żaneta
uchwała ne XXXVI/216/10 w spr. zarzadzenia wyborów sołtysa wsi Dańce doc 21.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXVI/217/10 w spr. przyznania wójtowi gminy Hanna dodatkowego wynagrodzenia za 2009 r. doc 22.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXVI/218/10 w spr. zbycia nieruchomości doc 23.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXVI/219/10 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na eok 2010 doc 22.00 KB Żaneta
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r. doc 71.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXVI/220/10 w spr. odwołania sekretarza gminy doc 21.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXVII/221/10 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki doc 21.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXVII/222/10 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania pod na doc 23.50 KB Żaneta
uchwała nr XXXVII/223/10 w spr. zmiany Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie doc 23.50 KB Żaneta
uchwała nr XXXVII/224/10 w spr. przyjęcia Statutu Mędzygminnego Związku Celowego z/s we Włodawie doc 21.50 KB Żaneta
załącznik do uchwały nr XXXVII/224/10 - Statut MZC z/s we Włodawie doc 66.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXVII/225/10 w spr. udzielenia Samorzadowi Województwa Lubelskiego pomocy rzeczowej w postaci robocizny i materiałó doc 24.50 KB Żaneta
uchwała nr XXXVIII/227/10 w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. i udzielenia absolutorium Wójtow doc 22.50 KB Żaneta
uchwała nr XXXVIII/228/10 w spr. wytycznych nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie Gmin doc 59.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXVIII/229/10 w spr. rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Dżegana na działalność Wójta Gminy Hanna doc 21.50 KB Żaneta
załącznik do uchwały nr XXXVIII/229/10 doc 24.50 KB Żaneta
uchwała nr XXXVIII/230/10 w spr. zbycia nieruchomości doc 23.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXIX/233/10 w sprawie wyboru delegata do MZC we Włodawie doc 22.50 KB Żaneta
uchwała nr 232/10 w spr. kredytu na pokrycie deficytu budzetowego docx 16.60 KB Żaneta
uchwała nr XL/235 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Hanna doc 24.50 KB Żaneta
uchwała nr XL/236 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lack doc 24.50 KB Żaneta
Plan Odnowy Miejscowości Lack doc 145.50 KB Żaneta
uchwała nr XL/237 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Holeszów doc 24.50 KB Żaneta
uchwała nr XL/238 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaświatycze doc 24.50 KB Żaneta
Plan Odnowy Miejscowości Zaświatycze doc 3.01 MB Żaneta
uchwała ne XL/239 w spr. przystąpienia w 2011 r. do realizacji w ramach PROW projektu pt. "Modernizacja sali widowiskowej w GOK doc 27.00 KB Żaneta
uchwała Nr XL/240 w spr. przystapienia w 2011 r. do realizacji w ramach PROW projektu pt. Modernizacja budynków świetlic wiejsk doc 27.00 KB Żaneta
uchwała nr XL/241 w spr. zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych doc 27.00 KB Żaneta
uchwała nr XLI/242 w spr. nadania nazwy ulicy w Hannie doc 25.50 KB Żaneta
uchwała nr XLI/243 w spr. zasad i trybu nadawania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Hanna doc 45.50 KB Żaneta
uchwała nr XLI/244 w spr. nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Hanna doc 25.00 KB Żaneta
uchwała nr XLII/247 w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz zakresu i trybu kontroli doc 45.00 KB Żaneta
załącznik nr 1 do uchwały XLII/247 doc 47.50 KB Żaneta
załącznik nr 2 do uchwały XLII/247 doc 44.50 KB Żaneta
uchwała nr XLII/248 w spr. zbycia nieruchomości doc 24.50 KB Żaneta
uchwała nr XLII/249 w spr. wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości gruntowej doc 21.50 KB Żaneta
uchwała nr XLII/250 w spr. udzielenia pomocy finansowej doc 23.50 KB Żaneta
uchwała nr XLIII/252 w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół pub doc 58.50 KB Żaneta
uchwała nr XLIII/253 w spr. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej doc 25.00 KB Żaneta
załącznik nr 1 do uchwały 253 doc 27.50 KB Żaneta
załącznik nr 2 do uchwały nr 253 doc 33.00 KB Żaneta
załącznik nr 3 do uchwały 253 doc 24.50 KB Żaneta
uchwała nr XLIII/254 w spr. przystapienia do realizacji projektu pt. "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej doc 25.50 KB Żaneta
uchwała nr XLIII/255 w spr. przystąpienia do realizacji projektu pt. "Dolina Bugu- bezgraniczne możliwości" doc 30.00 KB Żaneta
uchwała nr XLIII/256 w spr. zbycia nieruchomości doc 23.00 KB Żaneta
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 08:29 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 08:34 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 08:53 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 08:57 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 09:19 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 09:20 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 09:22 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 09:26 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 09:27 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 09:30 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 09:31 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 09:41 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 09:58 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:00 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:01 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:02 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:02 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:04 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:05 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:06 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:06 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:08 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:09 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:30 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:31 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:32 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:33 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:34 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:35 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:36 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:36 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:37 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:38 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:39 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:49 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:50 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:50 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:51 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:52 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:52 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:53 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:54 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:54 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:55 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:56 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:56 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 10:58 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:01 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:02 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:05 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:06 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:07 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:08 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:09 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:09 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:10 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:11 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:21 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:22 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:24 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 11:25 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:00 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:02 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:04 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:06 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:08 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:11 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:13 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:21 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:22 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:24 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:26 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:30 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:36 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 05:53 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:06 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:08 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:10 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:12 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:14 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:15 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:16 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:18 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:21 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:21 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:23 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:25 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:26 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:28 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:29 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:31 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:32 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:34 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:36 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:38 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:41 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:43 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:44 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:46 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:48 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:51 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:56 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:57 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 07:58 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:00 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:01 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:03 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:04 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:06 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:07 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:09 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:11 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:16 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:19 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:21 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:23 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:25 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:26 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:27 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:29 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:31 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:32 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:53 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:55 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:57 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:58 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 08:59 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:20 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:22 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:23 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:24 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:26 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:28 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:30 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:31 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:33 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:34 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:36 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:38 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:40 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:41 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:43 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:45 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:47 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, lipiec 2017 09:48 Żaneta