Uchwała Nr VI/35/03
Rady Gminy Hanna
z dnia 18 marca  2003 r.

w sprawie Statutu Gminy Hanna.

 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 1  i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), Rada Gminy Hanna uchwala co następuje:

                                                              

 § 1

 

           Uchwala się Statut Gminy Hanna w brzmieniu stanowiącym  załącznik do uchwały.

 

 § 2

 

          Traci moc uchwała Nr II/XIV/91/96  Rady Gminy Hanna z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Hanna oraz uchwała Nr XXIV/161/01  Rady Gminy Hanna z dnia 30 sierpnia 2001 r..  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hanna.

 

 § 3

 

           Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Hanna.

 

 § 4

 

           Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

 

                                                               Załącznik

                                                               do uchwały Nr VI/35/03

                                                               Rady Gminy  Hanna

                                                               z dnia 18 marca 2003 r.

 

 

 

 

S T A T U T
G M I N Y   H A N N A 

 

D Z I A Ł   I

 

 Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała określa:

1) ustrój Gminy Hanna,

2)zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Hanna ,komisji Rady  Gminy Hanna,

4) tryb pracy Wójta  Gminy  Hanna,

5) zasady tworzenia klubów radnych,

6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Gminy Hanna, jej komisji i Wójta Gminy Hanna oraz korzystania  z  nich.

 

§ 2

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Hanna,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Hanna,

3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Hanna,

4) komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Hanna,

5) Wójcie  – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Hanna,

6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Hanna.

 

D Z I A Ł    II

Gmina

 

§ 3

 

1. Gmina Hannna jest  podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez  organy Gminy.

 

§ 4

 

1. Gmina położona jest w powiecie włodawskim, w województwie lubelskim. i obejmuje obszar 139 km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze -  sołectwa  – stosownie do potrzeb lub tradycji .

4. Wójt  prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

 

 

§ 5

 

1.W celu wykonywania  zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Wójt  prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 6

 

1.Herbem Gminy Hanna jest w tarczy dwudzielnej w słup:

w prawym polu czerwonym , pół orła koronowanego białego,

w lewym polu błękitnym , ręka zbrojna z mieczem .

 Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

2.Zasady używania herbu określa Rada w odrębnej uchwale.

 

§ 7

 

                Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Hanna.  .

 

 

 D Z I A Ł   III

 

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 8

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

 

§ 9

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

1) obszar,

2) granice,

3) siedzibę władz,

4) nazwę jednostki pomocniczej.

 

§ 10

1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

5. Jednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do kwoty określonej w uchwale budżetowej Rady Gminy.

6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 - 5, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.

 

§ 11

1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi .

2.Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 

§ 12

1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.

2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

3.Przewodniczący  organu jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

 

D Z I A Ł   IV

Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 13

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2.Ustawowy skład Rady wynosi 15  radnych.

 

§ 14

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta  w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Wójt  i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 15

1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną,

2) Budżetu, Finansów i Planowania,

3) Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

3.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

§ 16

   1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

 

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

2) przygotowanie projektu porządku obrad,

 

 

 

3) dokonanie otwarcia sesji,

4)  powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4. Porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta  poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

 

§ 17

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony Wiceprzewodniczący,           w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom,

3) sprawuje policję sesyjną,

4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

5) podpisuje uchwały Rady,

6)czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

§ 18

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 19

Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

 

§ 20

1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

 

§ 21

Obsługę Rady i jej organów zapewnia  pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku do     spraw obsługi Rady.

 

 

D Z I A Ł   V

Tryb  pracy  Rady

                                         R o z d z i a ł  1

                                            Sesje Rady

 

§ 22

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2.Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

 

§ 23

1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

 

 R o z d z i a ł   2

Przygotowanie sesji

 

§ 24

1.Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2)ustalenie czasu i miejsca obrad,

 

 

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – jeden z Wiceprzewodniczących.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

 

§ 25

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta  ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

                                              

 

 

R o z d z i a ł   3

Przebieg sesji

 

§ 26

Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 27

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

§ 28

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

§ 29

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez uspra­wiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

 

§ 30

1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 27 ust. 4.

 

§ 31

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy  ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy ustawowego składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 32

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje  wyznaczony  Wiceprzewodniczący.

                                                                

                                           §33

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły:

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut Gminy Hanna doc 231.50 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 13, marzec 2018 11:00 Administrator