Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hanna pdf 450.22 KB Żaneta
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Hanna pdf 448.80 KB Żaneta
Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna pdf 469.21 KB Żaneta
Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania stałych komisji rady gminy pdf 507.35 KB Żaneta
Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna pdf 561.99 KB Żaneta
Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok pdf 552.76 KB Żaneta
Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok pdf 537.60 KB Żaneta
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok pdf 881.44 KB Żaneta
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie pdf 1.54 MB Żaneta
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej pdf 6.06 MB Żaneta
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 pdf 16.28 MB Żaneta
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogący pdf 2.31 MB Żaneta
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości pdf 459.16 KB Żaneta
Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hanna do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego pdf 476.28 KB Żaneta
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej pdf 5.25 MB Żaneta
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 pdf 16.27 MB Żaneta
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 6.94 MB Żaneta
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 pdf 12.50 MB Żaneta
Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społeczne pdf 661.01 KB Żaneta
Uchwała Nr IV/20/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.75 MB Żaneta
Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 pdf 7.11 MB Żaneta
Uchwała Nr V/22/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2019 rok pdf 1.03 MB Żaneta
Uchwała Nr V/23/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok pdf 2.88 MB Żaneta
Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia pdf 2.68 MB Żaneta
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich pdf 596.26 KB Żaneta
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowe pdf 1.17 MB Żaneta
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Hanna i pdf 7.80 MB Żaneta
Uchwała Nr VI/28/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Hanna z dnia 1 lutego 2019 r. pdf 544.54 KB Żaneta
Uchwała Nr VI/29/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Hanna i pdf 3.84 MB Żaneta
Uchwała Nr VI/30/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na t pdf 1.83 MB Żaneta
Uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Hanna pdf 1.62 MB Żaneta
Uchwała Nr VI/32/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 6.19 MB Żaneta
Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 pdf 11.77 MB Żaneta
Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Hanna pdf 824.32 KB Żaneta
Uchwała Nr VII/35/2019 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej pdf 5.86 MB Żaneta
Uchwała Nr VII/36/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 pdf 12.69 MB Żaneta
Uchwała Nr VIII/37/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządow pdf 1.02 MB Żaneta
Uchwała Nr VIII/38/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi pdf 444.38 KB Żaneta
Uchwała Nr VIII/39/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna pdf 501.11 KB Żaneta
Uchwała Nr VIII/40/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok pdf 530.29 KB Żaneta
Uchwała Nr VIII/41/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.56 MB Żaneta
Uchwała Nr VIII/42/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 pdf 11.49 MB Żaneta
Uchwała Nr VIII/43/2019 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholo pdf 607.71 KB Żaneta
Uchwała Nr VIII/44/2019 w srawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Hanna pdf 3.85 MB Żaneta
Uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gmin pdf 503.57 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/46/2019 w sprawie zmiany nazwy sołectwa pdf 739.06 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/47/2019 w sprawie zmiany granic sołectwa Dołhobrody i sołectwa Pawluki pdf 769.00 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/48/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wola Uhruska pdf 545.19 KB Żaneta
Uchwala Nr IX/49/2019 w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Hanna pdf 492.30 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/50/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Hanna do opracowania i realizacji Zintegrowanej Strategii pdf 508.92 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/51/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej pdf 490.41 KB Żaneta
Uchwała Nr IX/52/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty sp pdf 1.72 MB Żaneta
Uchwała Nr IX/53/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszk pdf 2.42 MB Żaneta
Uchwała Nr IX/54/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dl pdf 5.73 MB Żaneta
Uchwała Nr IX/55/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 6.10 MB Żaneta
Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 pdf 15.91 MB Żaneta
Uchwała X/57/2019 w sprawie zaiczenia dróg do kategorii dróg gminnych pdf 41.40 KB Żaneta
Uchwała X/58/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wlodawskiemu pdf 38.51 KB Żaneta
Uchwała X/59/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów pdf 56.87 KB Żaneta
Uchwała X/60/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej pdf 721.81 KB Żaneta
Uchwała X/61/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 pdf 1.46 MB Żaneta
Uchwała X/62/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla pdf 53.57 KB Żaneta
Uchwała X/63/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pdf 30.26 KB Żaneta
Uchwała XI/64/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok pdf 243.40 KB Żaneta
Uchwała XI/65/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok pdf 245.45 KB Żaneta
Uchwała XI/66/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2 pdf 583.08 KB Żaneta
Uchwała XI/67/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gm pdf 1.26 MB Żaneta
Uchwała XI/68/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej pdf 178.54 KB Żaneta
Uchwała XI/69/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi pdf 1.77 MB Żaneta
Uchwała XI/70/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej pdf 5.80 MB Żaneta
Uchwała XI/71/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 pdf 14.92 MB Żaneta
Uchwała XII/72/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy pdf 1.60 MB Żaneta
Uchwała XII/73/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu pdf 528.46 KB Żaneta
Uchwała XII/74/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym pdf 523.04 KB Żaneta
Uchwała XII/75/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej pdf 5.04 MB Żaneta
Uchwała XII/76/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 pdf 14.87 MB Żaneta
Uchwała XII/77/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 pdf 5.90 MB Żaneta
Uchwała XII/78/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 pdf 12.72 MB Żaneta
Uchwała XIII/79/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2019 rok pdf 2.25 MB Żaneta
Uchwała XIII/80/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady G,miny Hanna na 2020 rok pdf 1.02 MB Żaneta
Uchwała XIII/81/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2020 rok pdf 2.01 MB Żaneta
Uchwała XIII/82/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu pdf 666.20 KB Żaneta
Uchwała XIII/83/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/79/16 Rady Gminy Hanna w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodk pdf 542.68 KB Żaneta
Uchwała XIII/84/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym d pdf 616.45 KB Żaneta
Uchwała XIII/85/2020 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia pdf 2.49 MB Żaneta
Uchwala XIV/86/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu z prawem dostępu i przejazdu na nieruchomości pdf 223.10 KB Administrator
Uchwała Nr XIV/87/2020 w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy pdf 213.99 KB Administrator
Uchwała Nr XIV/88/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 4.04 MB Administrator
Uchwała Nr XIV/89/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 pdf 12.90 MB Administrator
Uchwała Nr XV/90/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hanna pdf 3.25 MB Administrator
Uchwała Nr XV/91/2020 w sprawie ustalenia szczególowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych pdf 977.25 KB Administrator
Uchwała Nr XV/92/2020 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 pdf 1.78 MB Administrator
Uchwała Nr XV/93/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.21 MB Administrator
Uchwała Nr XV/94/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 pdf 13.06 MB Administrator
Uchwała Nr XVI/97/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budzetu za rok 2019 pdf 496.91 KB Administrator
Uchwała Nr Nr XVI/96/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hann pdf 477.15 KB Administrator
Uchwała Nr XVI/95/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Hanna za rok 2019 pdf 407.96 KB Administrator
Uchwała Nr Nr XVI/98/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 3.25 MB Administrator
Uchwała Nr XVI/99/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 pdf 14.24 MB Administrator
Uchwała Nr XVII/100/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sławatycze pdf 43.98 KB Administrator
Uchwała Nr XVII/101/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pdf 31.20 KB Administrator
Uchwała Nr XVII/102/2020 w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hanna na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" pdf 34.10 KB Administrator
Uchwała Nr XVII/103/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu pdf 40.64 KB Administrator
Uchwała Nr XVII/104/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu pdf 40.23 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 18, grudzień 2018 14:15 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15, styczeń 2019 08:32 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, styczeń 2019 08:23 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24, styczeń 2019 08:28 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, marzec 2019 11:05 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08, kwiecień 2019 08:45 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17, czerwiec 2019 09:52 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17, czerwiec 2019 09:57 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26, wrzesień 2019 10:06 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16, październik 2019 07:32 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04, grudzień 2019 13:06 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13, styczeń 2020 10:06 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13, styczeń 2020 10:10 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, luty 2020 08:21 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, maj 2020 10:01 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, maj 2020 10:10 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 26, maj 2020 10:42 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, maj 2020 10:47 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, maj 2020 10:51 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, maj 2020 10:54 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, maj 2020 10:57 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, maj 2020 11:00 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, maj 2020 11:03 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, maj 2020 11:07 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 08, lipiec 2020 11:50 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08, lipiec 2020 12:08 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08, lipiec 2020 12:12 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08, lipiec 2020 12:15 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08, lipiec 2020 12:17 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 16, lipiec 2020 08:53 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 11, sierpień 2020 08:02 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02, październik 2020 08:32 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02, październik 2020 08:43 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02, październik 2020 08:44 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 02, październik 2020 08:46 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02, październik 2020 08:48 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02, październik 2020 08:49 Administrator