Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
uchwała Nr I/1/10 w spr. wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Hanna doc 21.50 KB Administrator
uchwała Nr I/2/10 w spr. wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Gminy Hannna doc 23.00 KB Żaneta
uchwała Nr II/3/10 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr II/4/10 w spr. powołania stałych komisji rady gminy doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr II/6/10 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania w ramach PRO doc 23.00 KB Żaneta
uchwała Nr II/7/10 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania pod nazwą "B doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr II/8/10 w spr. powołania przedstawiciela Gminy Hanna do prac w Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie doc 23.00 KB Żaneta
uchwała Nr III/9/10 w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna doc 27.50 KB Żaneta
uchwała Nr III/10/10 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna doc 31.00 KB Żaneta
uchwała Nr III/11/10 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych doc 117.50 KB Żaneta
uchwała Nr III/12/10 w spr. obniżenia sredniej ceny żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2011 rok doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr III/13/10 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 doc 22.50 KB Żaneta
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 doc 71.00 KB Żaneta
uchwała Nr III/14/10 w spr. ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji i przewodniczącym jednostek pomocniczych doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr III/15/10 w spr. ustalenia wysokości dietoryczałtu Przewodniczacemu Rady Gminy Hanna doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr IV/17/11 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2011 r. doc 20.50 KB Żaneta
Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2011 r. doc 28.50 KB Żaneta
uchwała Nr IV/18/11 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2011 r. doc 22.50 KB Żaneta
zał. Nr 1 do uchwały Nr IV/18/11 doc 24.50 KB Żaneta
zał. Nr 2 do uchwały IV/18/11 doc 23.50 KB Żaneta
zał. Nr 3 do uchwały IV/18/11 doc 25.00 KB Żaneta
uchwała Nr IV/19/11 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2011 r. doc 21.50 KB Żaneta
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r. doc 56.00 KB Żaneta
uchwała Nr IV/22/11 w spr. wyboru sołtysów i rad sołeckich doc 20.50 KB Żaneta
Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych doc 40.50 KB Żaneta
uchwała Nr IV/23/11 w spr. upowaznienia Przewodniczacego Rady Gminy Hanna do podpisania wniosku o przeprowadzenie postępowania doc 22.00 KB Żaneta
uchwała Nr IV/24/11 w spr. przystapienia do realizacji projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej - wprowadzenie systemów doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr V/25/11 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach doc 22.50 KB Żaneta
uchwała Nr V/26/11 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania w ramach PRO doc 23.00 KB Żaneta
uchwała nr VI/30/11 w spr. ustalenia wysokości opłaty za wodę pobieraną z wodociągu gminnego doc 25.00 KB Żaneta
uchwała nr VI/31/11 w spr. ustalenia stawki za ścieki komunalne wprowadzane do kanalizacji sanitarnej doc 25.50 KB Żaneta
uchwała nr VI/32/11 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki doc 24.00 KB Żaneta
uchwała nr VI/33/11 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach doc 24.50 KB Żaneta
uchwała nr VI/34/11 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Hanna doc 25.00 KB Żaneta
uchwała nr VI/35/11 w spr. zatwierdzenia projektu "Jestem sobie przedszkolaczek" doc 23.50 KB Żaneta
uchwała nr VI/36/11 w spr. zbycia nieruchomości ( działka nr 347/2 w Hannie) doc 26.50 KB Żaneta
uchwała nr VII/37/11 w spr. zmiany w Regulaminie określajacym wysokość stawek i szczegółowe warunki przynawania dodatku motywac docx 14.14 KB Żaneta
uchwała nr VII/38/11 w spr. zwolnienia z obowiązującego pensum godzin dydaktycznych Danuty Kononiuk, Dyrektora Zespołu Szkół w docx 13.74 KB Żaneta
uchwała nr VII/39/11 w spr. zbycia nieruchomości - Zlewnia Mleka w Hannie doc 25.50 KB Żaneta
uchwała nr VII/40/11 w spr. współpracy Gminy Hanna z powiatem włodawskim w zakresie remontu dróg powiatowych docx 13.58 KB Żaneta
uchwała nr VII/41/11 w sprawie prowadzenia przez Gminę Hanna działalności w zakresie telekomunikacji doc 26.00 KB Żaneta
uchwała nr VII/42/11 w spr. uznania rolnictwa za priorytet Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolnicz doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr VIII/45/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr VIII/47/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Włodawa doc 25.00 KB Żaneta
uchwała Nr IX/53/11 w spr. warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscypl doc 24.00 KB Żaneta
załącznik do uchwały IX/53/11 doc 45.00 KB Żaneta
uchwała Nr IX/54/11 w spr. zbycia nieruchomości (działka nr 1436 w Hannie) doc 27.50 KB Żaneta
uchwała Nr IX/55/11 w spr. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego , których zarządcą jest Wójt Gminy Hanna docx 17.65 KB Żaneta
uchwała Nr X/56 w spr. przystąpienia do realizowanego przez Powiat Włodawski projektu pt.: "Poznaj Trzy Polesia" w ramach Progr doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr X/57/11 w spr. przystąpienia Gminy Hanna do realizacji projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w hannie i budowa doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr X/58/11 w spr. przystapienia Gminy Hanna do projektu partnerskiego pn. "Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia j doc 34.50 KB Żaneta
uchwała Nr X/59/11 wzmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Hanna na lata 2007 - 2010" doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr X/62/11 w spr. uchylenia uchwały Nr IX/53/11 Rady Gminy Hanna z dnia 27 lipca 2011 r. doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr X/63/11 w spr. warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscypli doc 45.00 KB Żaneta
uchwała Nr X/64/11 w spr. uchylenia uchwały Nr VII/42/11 Rady Gminy Hanna z dnia 30 maja 2011 r. doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr X/65/11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedsz doc 49.00 KB Żaneta
uchwała Nr X/66/11 w spr. określenia przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Hanna w miejscowości Konstantyn doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/68 w spr. obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2012 doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XI/69 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2012 docx 20.85 KB Żaneta
uchwała Nr XI/70 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 doc 100.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/71 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2012 rok docx 18.08 KB Żaneta
uchwała Nr XI/73 w spr. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (w budynku UG Hanna) doc 29.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/74 w spr. uchylenia uchwały doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XI/75 w spr. wyrażenia zgody na najem lokalu uzytkowego ( w świetlicy w Kuzawce) doc 30.50 KB Żaneta
uchwała Nr XI/76 w spr. określenia zasad usytuowania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawek opłaty targowej i zarzadz doc 27.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/77 w spr. podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dozywian doc 25.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/78 w spr. przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na doc 26.50 KB Żaneta
Regulanim udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym doc 60.50 KB Żaneta
załącznik do Regulaminu doc 82.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/79 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 doc 24.00 KB Żaneta
Program współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi doc 63.00 KB Żaneta
uchwała Nr XI/72 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i le doc 30.00 KB Żaneta
zał nr 2 doc 113.50 KB Żaneta
zał. nr 1 doc 131.00 KB Żaneta
zał. nr 3 doc 55.50 KB Żaneta
zał Nr 5 doc 191.50 KB Żaneta
zał. nr 6 doc 119.00 KB Żaneta
uchwała Nr XII/83 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie docx 15.06 KB Żaneta
załącznik do uchwały Nr XII/83/11 docx 19.16 KB Żaneta
uchwała Ne XII/84/11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przeds docx 21.32 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/88 w spr. przyjęcia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2011 r. doc 40.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/89 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2012 r. doc 23.00 KB Żaneta
plan pracy Rady Gminy Hanna na 2012 r. doc 28.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/90 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2012 r doc 24.50 KB Żaneta
plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r doc 27.00 KB Żaneta
plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania na 2012 r doc 26.00 KB Żaneta
plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdroiwia i Spraw Socjalnych na 2012 r. doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/91 w spr. przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2012 r. doc 24.00 KB Żaneta
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r doc 53.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/92 w spr. zatwierdzenia projektu "Mała szkoła - wielkie dzieło" do realizacji przez Zespół Szkół w Hannie w rama docx 16.86 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/93 w spr. wyboru Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/94 w spr. wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych doc 23.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/95 w spr. wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych doc 39.00 KB Żaneta
uchwała Nr XV/96 w spr. określenia "Regulaminu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 doc 24.00 KB Żaneta
załącznik do uchwały Nr XV/96 doc 37.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/97 w spr. zarzadzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, okre docx 16.51 KB Żaneta
uchwała Nr XV/98 w spr. ustalenia wysokości diet radnym doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr XV/99 w spr. ustalenia wysokości diet przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XV/100 w spr. ustalenia wysokości dietoryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy Hanna doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XVI/103 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/106 w spr. rozpatrzenia skargi pani Jadwigi Bendyk na działalność Wójta Gminy Hanna doc 24.50 KB Żaneta
załącznik do uchwały XVII/106 docx 17.31 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/107 w spr. zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na doc 30.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/108 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi Holeszów PGR doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/109 w spr. rozwiązania Zespołu Szkół w Hannie docx 13.76 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/110 w spr. przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Hannie osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu te docx 15.76 KB Żaneta
załącznik do uchwały XVII/110 docx 23.08 KB Żaneta
uchwała Nr XVII/111 w spr. przekazania prowadzenia Gimnazjum im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Hannie osobie prawnej n docx 15.80 KB Żaneta
załącznik do uchwały XVII/111 docx 23.08 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/114 w sprawie zbycia nieruchomości (działki nr 453/21 i 453/22 w Hannie) doc 27.00 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/115 w spr. zbycia nieruchomości ( działka nr 453/23 w Hannie) doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/116 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wyk doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/117 w spr. udzielenia Wójtowi Gminy hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/120/12 w spr. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami Rady Gminy Hanna docx 20.75 KB Żaneta
uchwała Nr XX/121 w spr. przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Hannie osobie prawnej niebędacej jednostką samorządu tery docx 15.87 KB Żaneta
uchwała Nr XX/122 w spr. przekazania prowadzenia Gimnazjum im. Żołnierzy KOrpusu Ochrony Pogranicza w Hannie osobie prawnej nie docx 15.90 KB Żaneta
uchwała Nr XX/123 w spr. udzielenia pomocy finansowej doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XX/124 w spr. uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie doc 24.50 KB Żaneta
Statut GOKiS w Hannie docx 19.01 KB Żaneta
uchwała Nr XX/125 w spr. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dy docx 17.01 KB Żaneta
uchwała Nr XXI/129 w spr. uchwały Nr XX/124/12 doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXI/130 w spr. nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Starosty Włodawskiego na rzecz Gminy Hanna nieruchomości po doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXI/131 w spr. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych dla dy docx 16.61 KB Żaneta
uchwała Nr XXII/132 w spr. oddania nieruchomości w użyczenie (tor motokrosowy) doc 25.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXII/133 w spr. podziału Gminy Hanna na okregi wyborcze oraz ustalenia ich granic doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXIII/136 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2013 doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXIII/137 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2013 docx 18.35 KB Żaneta
uchwała Nr XXIII/138 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie gminy Hanna na ro docx 21.25 KB Żaneta
uchwała nr XXIII/139 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 docx 20.07 KB Żaneta
załączniki do uchwały Nr XXIII/139 docx 24.03 KB Żaneta
uchwała Nr XXIII/140 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego docx 19.77 KB Żaneta
załącznik nr 1 do uchwały XXIII/140 doc 131.00 KB Żaneta
załącznik nr 2 doc 113.50 KB Żaneta
załącznik nr 3 doc 55.50 KB Żaneta
załącznik nr 5 doc 191.50 KB Żaneta
załącznik nr 6 doc 119.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIII/142 w spr. przyjęcia zmian Statutu Miedzygminnego Związku CElowego z siedzibą we Włodawie docx 14.06 KB Żaneta
uchwała Nr XXIII/143 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 doc 24.00 KB Żaneta
załącznik do uchwały XXIII/143 doc 63.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIII/144 w spr. określenia przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Hanna w miejscowości Hanna doc 25.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/145 w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie H docx 13.99 KB Żaneta
załącznik do uchwały Nr XXIV/145 docx 20.62 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/146 w spr. przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałani doc 25.00 KB Żaneta
załącznik do uchwały Nr XXIV/146 docx 35.49 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/147 w spr. zmiany uchwały ustalajacej wysokość diet przewodniczacym jednostek pomocniczych doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/148 w spr. podziału Gminy Hanna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisj doc 24.50 KB Żaneta
załącznik do uchwały Nr XXIV/148 doc 30.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/149 w spr. zmiany uchwały dotyczacej wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 doc 31.00 KB Żaneta
załączniki do uchwały Nr XXIV/149 docx 25.85 KB Żaneta
uchwała Nr XXIV/154 w spr. uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hann doc 25.00 KB Żaneta
uchwała nr XXV/155 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminyHanna doc 25.00 KB Żaneta
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hanna doc 114.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXV/156 doc 47.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXV/157 doc 23.00 KB Żaneta
Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2013 r doc 29.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXV/158 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady gminy na 2013 r doc 24.50 KB Żaneta
plan pracy Komisji Rewizyjnej RG Hanna na 2013 r doc 30.50 KB Żaneta
plan pracy KOmisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2013 r. doc 26.50 KB Żaneta
plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania RG Hanna na 2013 r. doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXV/159 w spr. dotacji dla szkół doc 53.00 KB Żaneta
załącznik Nr 1 do uchwały 159 doc 24.50 KB Żaneta
załącznik nr 2 do uchwały 159 doc 42.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXV/160 w spr. uznania za celowe przystapienie Gminy hanna do realizacji projektu w ramach Konkursu Dotacji na dział doc 42.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVI/161 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVI/164 w spr. oddania nieruchomości w użyczenie doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVI/165 w spr. zbycia nieruchomości doc 27.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVII/166 w spr. udzielenia poreczenia kredytu Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie doc 25.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVIII/167 w spr. przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na rok 2013 docx 14.64 KB Żaneta
załącznik do uchwały XXVIII/167 docx 29.84 KB Żaneta
uchwała Nr XXVIII/170 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wy doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXVIII/171 w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r doc 26.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXVIII/172 w spr. uznania za niewłaściwą Radę Gminy Hanna do rozpatrzenia pisma Mariusza Oleszczuka z dnia 18 grudni docx 14.96 KB Żaneta
uchwała Nr XXIX/173 w spr. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na teren doc 24.00 KB Żaneta
załącznik do uchwały XXIX/173 doc 39.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXIX/174 w spr. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na p docx 17.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXX/176 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 docx 15.10 KB Żaneta
Gminny program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 docx 55.97 KB Żaneta
uchwała Nr XXX/177 w spr. zarzadzenia wyborów sołtysa wsi Lack doc 23.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXI/180 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXI/181 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2014 docx 18.55 KB Żaneta
uchwała Nr XXXI/182 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 20 docx 21.75 KB Żaneta
uchwała Nr XXXI/183 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 doc 42.50 KB Żaneta
załączniki do uchwały Nr XXXI/183 docx 24.21 KB Żaneta
uchwała Nr XXXI/184 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 doc 24.00 KB Żaneta
załącznik do uchwały XXXI/184 doc 63.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXI/185 w spr. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie docx 14.71 KB Żaneta
załącznik do uchwały XXXI/185 doc 53.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXI/187 w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna doc 28.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXI/188 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i docx 19.88 KB Żaneta
zał. nr 1 - DN-1 doc 148.00 KB Żaneta
zał nr.2 IN-1 doc 126.50 KB Żaneta
zał nr 3 ZN-1/A doc 67.00 KB Żaneta
zał. nr 4 ZN-1/B doc 71.00 KB Żaneta
zał. nr 5 DR-1 doc 220.00 KB Żaneta
zał. nr 6 IR-1 doc 134.00 KB Żaneta
zał. nr 7 ZR-1/A doc 63.00 KB Żaneta
zał. nr 8 ZR-1/B doc 104.00 KB Żaneta
zał. nr 9 DL-1 doc 105.50 KB Żaneta
zał. nr 10 IL-1 doc 96.00 KB Żaneta
zał. nr 11 ZL-1/A doc 64.00 KB Żaneta
zał. nr 12 ZL-1/B doc 74.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXI/189 w spr. wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych doc 74.00 KB Żaneta
uchwała nr XXXII/190 w spr. określenia "Programu opikei nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ter doc 24.00 KB Żaneta
załącznik do uchwały XXXII/190 doc 40.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXII/191 zmieniajaca uchwałę w spr. przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Hanna doc 25.50 KB Żaneta
zał. do uchwały XXXII/191 - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Hanna doc 925.00 KB Żaneta
uchwał nr XXXII/198 w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bud docx 20.91 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/199 w spr. przyjęcia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2013 rok doc 44.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/200 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2014 rok doc 23.50 KB Żaneta
Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2014 rok doc 28.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/201 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2014 rok doc 24.50 KB Żaneta
Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania na 2014 rok doc 26.50 KB Żaneta
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2014 rok doc 27.00 KB Żaneta
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok doc 29.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/202 o zmianie uchwały Nr XXII/133/12 Rady Gminy Hanna z dnia 19 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy docx 16.91 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/203 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie rtf 38.03 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIII/204 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIV/207 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeck doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIV/208 w spr. uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Hanna na lata 2014 - 2020 docx 14.75 KB Żaneta
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Hanna na lata 2014 - 2020 docx 89.76 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIV/209 w spr. ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiani rtf 41.45 KB Żaneta
Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 rtf 63.12 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIV/210 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Hanna darowizny nieruchomości ( M. Kostka) docx 16.01 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIV/213 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Romaniuka na działalność Wójta Gminy Hanna doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXVI/215 w spr. przyjęcia Programu Aktywności lokalnej na lata 2014 - 2015 docx 13.53 KB Żaneta
załącznik do uchwały XXXVI/215 docx 22.56 KB Żaneta
uchwała Nr XXXVI/218 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wyk doc 24.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXVI/219 w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok doc 26.50 KB Żaneta
uchwała Nr XXXVI/220 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi doc 24.00 KB Żaneta
uchwała Nr XXXVIII/222 zmieniającej załącznik do uchwały XXII/133 docx 19.63 KB Żaneta
uchwała Nr XXXIX/226 w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 r. doc 64.00 KB Żaneta
uchwała Nr XL/227 w spr. obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2015 doc 25.50 KB Żaneta
uchwała Nr XL/228 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na rok 2015 docx 18.26 KB Żaneta
uchwała Nr XL/229 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2015 docx 21.88 KB Żaneta
uchwała Nr XL/230 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 doc 43.00 KB Żaneta
załączniki 1,2,3 do uchwały XL/230 docx 24.36 KB Żaneta
uchwała Nr XL/231 w spr. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych doc 50.50 KB Żaneta
załącznik do uchwały XL/231 docx 24.70 KB Żaneta
uchwała Nr XL/232 w spr. uchwalenia "Rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym doc 72.00 KB Żaneta
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 08:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, lipiec 2017 08:33 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:23 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:24 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:26 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:28 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:30 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:31 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:33 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:35 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:37 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:38 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:40 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:41 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:44 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:46 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:49 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:51 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:53 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:54 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:56 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 05:58 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:00 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:02 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:03 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:05 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:07 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:09 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:11 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:13 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:17 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:20 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:22 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:24 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:25 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:27 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:52 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:54 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 06:59 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:03 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:05 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:07 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:09 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:10 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:12 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:14 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:16 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:22 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:25 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:27 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:30 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:32 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:34 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:36 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:38 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:40 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:42 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:44 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:46 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:48 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:49 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 07:51 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 08:10 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, lipiec 2017 08:13 Żaneta