Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hanna pdf 370.68 KB Administrator
uchwała Nr XII/70/16 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hanna pdf 242.94 KB Żaneta
uchwała Nr I/2/14 w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Hanna pdf 409.54 KB Żaneta
uchwała Nr XII/71/16 w spr. uchwalenia "Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hanna" pdf 229.88 KB Żaneta
uchwała Nr II/3/14 w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna pdf 948.33 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/72/16 w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie pdf 1.60 MB Żaneta
uchwała Nr II/4/14 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna pdf 187.81 KB Żaneta
uchwała Nr II/5/14 w spr. powołania stałych komisji rady gminy pdf 225.06 KB Żaneta
uchwała Nr III/6/14 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hanna do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego pdf 202.51 KB Żaneta
uchwała Nr III/7/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2015 rok pdf 791.14 KB Żaneta
uchwała Nr III/8/14 w spr. zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Hanna na 2015 rok pdf 1.05 MB Żaneta
uchwała Nr III/9/14 w spr. określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere pdf 1.48 MB Żaneta
uchwała Nr III/10/14 w spr. przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziała pdf 1.64 MB Żaneta
uchwała Nr III/11/14 w spr. określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust pdf 717.32 KB Żaneta
uchwała Nr III/12/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych pdf 213.08 KB Żaneta
uchwała Nr III/13/14 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.54 MB Żaneta
uchwała Nr III/14/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 pdf 12.73 MB Żaneta
uchwała Nr III/15/14 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.16 MB Żaneta
uchwała Nr III/16/14 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 pdf 10.35 MB Żaneta
uchwała Nr IV/17/15 w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich pdf 172.72 KB Żaneta
uchwała Nr IV/18/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok pdf 10.84 MB Żaneta
uchwała Nr V/19/15 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki pdf 197.01 KB Żaneta
uchwała Nr V/20/15 w spr.zmiany uchwały III/9/14 określającej "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezd pdf 210.91 KB Żaneta
uchwała Nr V/21/15 w spr. wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.29 MB Żaneta
uchwała Nr V/22/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 pdf 11.35 MB Żaneta
uchwała Nr VI/23/15 w spr. wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.29 MB Żaneta
uchwała Nr VI/24/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 pdf 10.33 MB Żaneta
uchwała nr VII/25/15 w sprawie utworzenia komunalnej spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą Wirtualne Powiaty 3 spół pdf 2.17 MB Żaneta
uchwała Nr VII/26/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dl pdf 3.68 MB Żaneta
uchwała Nr VII/27/15 w spr. ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycz pdf 1.16 MB Żaneta
uchwała Nr VII/28/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z pdf 219.14 KB Żaneta
uchwała Nr VII/29/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok pdf 259.35 KB Żaneta
uchwała Nr VII/30/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.18 MB Żaneta
uchwała Nr VII/31/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 pdf 12.49 MB Żaneta
uchwała Nr VIII/32/15 w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Hanna pdf 8.57 MB Żaneta
uchwała Nr VIII/33/15 w sprawie przystąpienia Gminy Hanna do realizacji projektu "Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w pdf 220.77 KB Żaneta
uchwała Nr VIII/34/15 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej pdf 492.35 KB Żaneta
uchwała Nr VIII/35/15 w sprawie zbycia nieruchomości pdf 423.15 KB Żaneta
uchwała Nr VIII/36/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej pdf 365.48 KB Żaneta
uchwała Nr VIII/37/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu na opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoj pdf 1.26 MB Żaneta
uchwała Nr VIII/38/15 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych pdf 1.43 MB Żaneta
uchwała Nr VIII/39/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.05 MB Żaneta
uchwała Nr VIII/40/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 pdf 13.02 MB Żaneta
uchwała Nr IX/41/15 w sprawie zbycia nieruchomości pdf 285.46 KB Żaneta
uchwała Nr IX/42/15 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej pdf 879.55 KB Żaneta
uchwała NR IX/43/15 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie do prowadzenia postępowania w pdf 320.91 KB Żaneta
uchwała Nr IX/44/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.01 MB Żaneta
uchwała Nr IX/45/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 pdf 14.00 MB Żaneta
uchwała Nr X/46/15 w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2016 r. do 2019 r. pdf 215.77 KB Żaneta
uchwała Nr X/47/15 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa pdf 2.76 MB Żaneta
uchwała Nr X/48/15 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na t pdf 1.29 MB Żaneta
uchwała Nr X/49/15 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziała pdf 1.48 MB Żaneta
uchwała Nr X/50/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innyc pdf 2.90 MB Żaneta
uchwała Nr X/51/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r. pdf 220.36 KB Żaneta
uchwała Nr X/52/15 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 r. pdf 220.54 KB Żaneta
uchwała Nr X/53/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok pdf 537.12 KB Żaneta
uchwała Nr X/54/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna pdf 245.44 KB Żaneta
uchwała Nr X/54/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna pdf 245.44 KB Żaneta
uchwała Nr X/55/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gm pdf 1.15 MB Żaneta
uchwała Nr X/56/15 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego pdf 10.41 MB Żaneta
uchwała Nr X/57/15 w sprawie zbycia nieruchomości pdf 430.38 KB Żaneta
uchwała Nr X/58/15 w sprawie zbycia nieruchomości pdf 393.86 KB Żaneta
uchwała Nr X/59/15 w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej pdf 278.27 KB Żaneta
uchwała Nr X/60/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 4.73 MB Żaneta
uchwała Nr X/61/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 pdf 12.80 MB Żaneta
uchwała Nr XI/62/15 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Janusza Karpiuka na działalność Wójta Gminy Hanna pdf 393.15 KB Żaneta
uchwała Nr XI/63/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 4.71 MB Żaneta
uchwała Nr XI/64/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 pdf 8.94 MB Żaneta
uchwała Nr XI/66/15 w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 pdf 12.88 MB Żaneta
uchwała Nr XII/67/16 w spr. przyjęcia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2015 rok pdf 1.47 MB Żaneta
uchwała Nr XII/68/16 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2016 rok pdf 736.26 KB Żaneta
uchwała Nr XII/69/16 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2016 rok pdf 1.50 MB Żaneta
Program usuwania wyrobów zawierających azbest pdf 3.41 MB Żaneta
uchwała Nr XII/70/16 w sprawie uchwalenia "programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hanna" pdf 242.94 KB Żaneta
uchwała Nr XII/71/16 w spr. uchwalenia "Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hanna pdf 230.87 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/72/16 w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie pdf 1.59 MB Żaneta
uchwała Nr XIII/73/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Hanna na lata 2016 - 2026 pdf 215.11 KB Żaneta
uchwała Nr XIII/74/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.60 MB Żaneta
uchwała Nr XIII/75/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 pdf 9.44 MB Żaneta
uchwała Nr XIV/76/16 w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysa wsi Lack pdf 255.81 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/77/16 w sprawie zarządzenia wyborów pdf 258.44 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/78/16 w spr. określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółka pdf 888.87 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/79/16 w spr. upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach św pdf 331.57 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/80/16 zmieniajaca uchwałę Nr XX/121/12 Rady Gminy Hanna z dnia 3 sierpnia 2012 r. w spr. przekazania prowadzenia pdf 542.60 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/81/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 5.55 MB Żaneta
uchwała Nr XIV/82/16 w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 pdf 12.25 MB Żaneta
uchwała Nr XIV/83/16 w spr. zbycia nieruchomości pdf 292.42 KB Żaneta
uchwała Nr XIV/84/16 w spr. zbycia nieruchomości pdf 356.96 KB Żaneta
uchwała Nr XVI/85/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hanna pdf 5.47 MB Żaneta
uchwała Nr XVI/86/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z w pdf 281.49 KB Żaneta
uchwała Nr XVI/87/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium, z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok pdf 321.93 KB Żaneta
uchwała Nr XVI/88/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej pdf 6.56 MB Żaneta
uchwała Nr XVI/89/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 pdf 14.03 MB Żaneta
Uchwała nr XVII/90/16 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej pdf 6.49 MB Żaneta
uchwała Nr XVII/91/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 pdf 14.65 MB Żaneta
uchwała Nr XVIII/92/16 w spr. uchylenia uchwały Nr XIII/71/16 Rady Gminy Hanna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia "P pdf 212.45 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/93/16 w spr. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hanna" pdf 2.84 MB Żaneta
uchwała Nr XVIII/94/16 w spr. zarzadzenia wyborów Sołtysa Wsi Dańce pdf 231.04 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/95/16 w spr. okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach poż pdf 775.88 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/96/16 w spr. wspólnej obsługi finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie pdf 423.65 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/97/16 w spr. uchylenia uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Hanna z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad pdf 247.44 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/98/16 w sprawie zbycia nieruchomości pdf 779.51 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/99/16 w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Dołhobrodach i w Kuzawce pdf 325.73 KB Żaneta
uchwała Nr XVIII/100/16 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej pdf 6.73 MB Żaneta
uchwała Nr XVIII/101/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 pdf 14.02 MB Żaneta
uchwała Nr XVIII/102/16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna pdf 1.31 MB Żaneta
uchwała Nr XIX/103/16 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogący pdf 1.99 MB Żaneta
uchwałas Nr XIX/104/16 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt n pdf 926.12 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/105/16 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, eolnego pdf 14.40 MB Żaneta
uchwała Nr XIX/106/16 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. pdf 274.65 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/107/16 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 r pdf 277.00 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/108/16 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok pdf 647.07 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/109/16 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie g pdf 1.33 MB Żaneta
uchwała Nr XIX/110/16 w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 pdf 14.38 MB Żaneta
uchwała Nr XIX/111/16 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu pdf 400.25 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/112/16 w spr. przystąpienia Gminy Hanna do realizacji projektu partnerskiego "Budowa transgranicznego systemu oc pdf 268.39 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/113/16 w spr. uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie pdf 414.21 KB Żaneta
uchwała Nr XIX/114/16 w spr. uchylenia uchwały Nr XLI/242/10 Rady Gminy Hanna z dnia 1 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw pdf 211.86 KB Żaneta
uchwała Nr XX/115/16 w spr. nadania nazw nowo powstałym ulicom w miejscowości Hanna oraz w sprawie nadania nazwy dla parku w mi pdf 486.41 KB Żaneta
załączniki 1,2,3,4 do uchwały XX/115/16 - mapki pdf 4.20 MB Żaneta
uchwała Nr XXI/116/16 w sprawie przyjecia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzi pdf 2.39 MB Żaneta
uchwała Nr XXI/117/16 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2017 rok pdf 864.37 KB Żaneta
uchwała Nr XXI/118/16 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2017 rok pdf 2.00 MB Żaneta
uchwała Nr XXI/119/16 w spr. zmiany uchwały Nr XVIII/98/16 Rady Gminy Hanna z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zbycia nieruch pdf 454.40 KB Żaneta
uchwała Nr XXI/120/16 w sprawie zbycia nieruchomości pdf 482.96 KB Żaneta
uchwała Nr XXI/121/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pdf 7.81 MB Żaneta
Uchwała Nr XXI/122/16 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 pdf 12.86 MB Żaneta
uchwała Nr XXI/123/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej pdf 6.88 MB Żaneta
uchwała Nr XXI/124/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 pdf 13.90 MB Żaneta
Uchwała Nr XXII/125/17 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2016 r pdf 2.23 MB Żaneta
Uchwała Nr XXII/126/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gm pdf 1.58 MB Żaneta
Uchwała Nr XXII/127/17 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej pdf 3.84 MB Żaneta
Uchwała Nr XXII/128/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek ośw pdf 4.78 MB Żaneta
Uchwała Nr XXII/129/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na jedno dziecko w wysokości wyższej niż wysokość określ pdf 561.29 KB Żaneta
Uchwała Nr XXII/130/17 w sprawie okreslenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt pdf 1.40 MB Żaneta
Uchwała Nr XXIII/132/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego pdf 1.36 MB Żaneta
Uchwała Nr XXIII/133/17 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych gminy Hanna pdf 1.09 MB Żaneta
Uchwała Nr XXIII/134/17 w sparwie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom pdf 485.04 KB Żaneta
Uchwała nr XXIII/135/17 w sparawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Hanna na okres powy pdf 611.64 KB Żaneta
Uchwała Nr XXIV/136/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego pdf 885.37 KB Żaneta
Uchwała Nr XXIV/137/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości pdf 378.35 KB Żaneta
Uchwała Nr XXIV/138/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej pdf 5.42 MB Żaneta
Uchwałą Nr XXIV/139/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 pdf 12.61 MB Żaneta
Uchwała Nr XXV/141/17 zmieniająca uchwałę nr VII/27/15 Rady Gminy Hanna w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania pdf 627.71 KB Żaneta
Uchwała Nr XXV/142/17 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie pdf 225.29 KB Żaneta
Uchwała Nr XXV/143/17 w sprawie przystąpienia Gminy Hanna do realizacji projektu partnerskiego "Łączy nas Bug - utwoerzenie dw ó pdf 363.42 KB Żaneta
Uchwała Nr XXV/144/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z pdf 224.40 KB Żaneta
Uchwała Nr XXV/145/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok pdf 258.86 KB Żaneta
Uchwała Nr XXV/146/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej pdf 6.72 MB Żaneta
Uchwała Nr XXV/147/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 pdf 13.74 MB Żaneta
Uchwała Nr XXV/148/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wyryki na organizację "Dożynek Powiatowych 2017" pdf 239.89 KB Żaneta
Uchwała Nr XXVI/150/17 w sparwie powołania członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Gminy Hann pdf 340.34 KB Żaneta
Uchwała Nr. XXIX/153/17 Rady Gminy Hanna z dnia 24.10.2017 pdf 5.30 MB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/154/17 Rady Gminy Hanna z dnia 24.10.2017 pdf 9.54 MB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/155/17 Rady Gminy Hanna z dnia 24.10.2017 pdf 15.09 MB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/156/17 Rady Gminy Hanna z dnia 24.10.2017 pdf 262.03 KB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/157/17 Rady Gminy Hanna z dnia 24.10.2017 pdf 256.22 KB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/158/17 Rady Gminy Hanna z dnia 24.10.2017 pdf 602.75 KB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/159/17 Rady Gminy Hanna z dnia 24.10.2017 pdf 1.31 MB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/160/17 Rady Gminy Hanna z dnia 28.11.2017 pdf 1.22 MB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/161/17 Rady Gminy Hanna z dnia 28.11.2017 pdf 2.37 MB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/162/17 Rady Gminy Hanna z dnia 28.11.2017 pdf 2.38 MB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/164/17 Rady Gminy Hanna z dnia 24.10.2017 pdf 408.91 KB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/163/17 Rady Gminy Hanna z dnia 28.11.2017 pdf 13.80 MB Administrator
Uchwała Nr. XXIX/165/17 Rady Gminy Hanna z dnia 28.12.2017 pdf 1.49 MB Administrator
Uchwała Nr XXXI/166/17 Rady Gminy Hanna z dnia 28.12.2017 pdf 8.24 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXI/167/17 Rady Gminy Hanna z dnia 28.12.2017 pdf 8.79 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXI/168/17 Rady Gmina Hanna z dnia 28.12.2017 pdf 7.43 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXI/169/17 Rady Gmina Hanna z dnia 28.12.2017 pdf 13.65 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXI/170/2017 Rady Gmina Hanna z dnia 28.12.2017 pdf 1.40 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXI/171/17 Rady Gmina Hanna z dnia 28.12.2017 pdf 744.35 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXI/172/2017 Rady Gmina Hanna z dnia 28.12.2017 pdf 1.80 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXII/173/2018 Rady Gmina Hanna z dnia 20.02.2018 pdf 5.19 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXII/174/2018 Rady Gmina Hanna z dnia 20.02.2018 pdf 7.66 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXII/175/2018 Rady Gmina Hanna z dnia 20.02.2018 pdf 13.83 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXII/176/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 20.02.2018 r pdf 915.48 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXIII/177/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 27.03.2018 pdf 975.89 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXIII/178/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 27.03.2018 pdf 6.74 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXIII/179/2018 Rady Gmina Hanna z dnia 27.03.2018 pdf 13.47 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXIII/180/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 27.03.2018 pdf 1.79 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 24.04.2018 pdf 621.45 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXIV/182/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 24.04.2018 pdf 565.11 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 24.04.2018 pdf 14.22 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXV/184/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 26.06.2018 pdf 201.42 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXV/185/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 26.06.2018 pdf 232.88 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXV/186/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 26.06.2018 pdf 268.44 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXV/187/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 26.06.2018 pdf 7.54 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXV/188/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 26.06.2018 pdf 15.08 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXV/189/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 26.06.2018 pdf 268.01 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXV/190/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 26.06.2018 pdf 329.67 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXV/191/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 26.06.2018 pdf 298.56 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXVI/192/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 13.08.2018 pdf 19.45 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXVI/193/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 13.08.2018 pdf 871.63 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXVI/194/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 13.08.2018 pdf 685.91 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 11.09.2018 pdf 5.88 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXVII/196/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 11.09.2018 pdf 17.92 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXIX/197/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 16.10.2018 pdf 6.23 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXIX/198/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 16.10.2018 pdf 16.68 MB Żaneta
Uchwała Nr XXXIX/199/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 16.10.2018 pdf 875.61 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXIX/200/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 16.10.2018 pdf 245.01 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXIX/201/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 16.10.2018 pdf 279.63 KB Żaneta
Uchwała Nr XXXIX/202/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 16.10.2018 pdf 382.76 KB Żaneta
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, lipiec 2017 08:37 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 05:43 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 05:44 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 05:46 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 05:48 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 05:50 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 05:53 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 05:57 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 05:59 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:03 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:07 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:09 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:12 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:14 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:16 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:19 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:24 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:26 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:28 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:30 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:33 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:36 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:39 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:41 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:43 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:45 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:48 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:51 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:55 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 06:58 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:03 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:06 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:09 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:12 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:21 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:24 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:36 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:39 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:41 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:45 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:48 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:51 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 07:53 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 08:00 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 08:02 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 08:03 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11, lipiec 2017 08:07 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 13:06 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 13:07 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 13:10 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 13:12 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, marzec 2018 08:58 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15, marzec 2018 09:02 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, marzec 2018 09:03 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, marzec 2018 09:05 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, marzec 2018 09:08 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, marzec 2018 09:09 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, marzec 2018 09:10 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, marzec 2018 09:11 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, marzec 2018 09:13 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, marzec 2018 09:14 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15, marzec 2018 09:15 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08, maj 2018 06:03 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07, czerwiec 2018 10:03 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23, sierpień 2018 10:24 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, listopad 2018 08:50 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21, listopad 2018 13:11 Żaneta
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, luty 2021 10:44 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, luty 2021 10:44 Administrator