Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Hanna

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XLII/252/2023 z dn. 29.03.23 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 151
Uchwała nr XLII/251/2023 z dn. 29.03.23 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/240/2023 Rady Gminy Hanna z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu w zakresie Przebudowy drogi powiatowej Nr 1703L DW 816- Dołhobrod Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 214
Uchwała nr XLII/250/2023 z dn.29.03.23 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 201
Uchwała nr XLII/249/2023 z dn.29.03.23 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2023-2030 Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 153
Uchwała nr XLII/248.2023 z dn. 29.03.23 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 156
Uchwała nr XLII/247/2023 z dn.29.03.23 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gmi Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 163
Uchwała nr XLII/246/2023 z dn.29.03.23 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 157
Uchwała nr XLII/245/2023 z n. 29.03.2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 156
Uchwała nr XLII/244/2023 z dn. 29.03.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem "Posiłek Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 147
Uchwała nr XLII/243/2023 z dn. 29.03.23 r. zmieniająca uchwałę w spawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pienionego z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego, zakupu posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rzą Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 137